فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٢

 

سارقين که با ما کاری ندارند

 

راستش وقتی ديدم ماشين پليس ۱۱۰ توی کوچه پيچيد رفتم توی خونه مون . ازشون هيچ دل خوشی ندارم .

اون دفعه که صندوق عقب پيکان ما را آقدزده جلوی چشمای پسرم باز کرد و زاپاس نوی ما را بلند کرد و برد به اصرار همسرم به ۱۱۰ زنگ زديم .

ماشين پليس ساعت ۱۲ شب بود که با چراغهای گردان به مقابل منزلمان آمد .

ازش خواهش کردم قبل از هر کاری چراغهای گردانش را خاموش کند تا بيخودی همسايه ها را به بيرون نکشاند .

گروهبانی از ماشين پياده شد و آمد و دورتا دور ماشين را نگاه کرد و به درب صندوق عقب هم نگاه کرد و بعد از شيشه داخل ماشين را ديد زد و بعد پرسيد :

ضبط ماشين کجاست ؟

ضبطش کشويی است و بردمش داخل خونه .

درب صندوق عقب را باز کردم و نگاه کرد و جای خالی زاپاس را ديد و سرش را بيرون آورد و گفت :

از کجا معلوم زاپاسش هم کشويی نبوده ؟

منظورتون چيه ؟

ميگم يعنی اين قفل صندوق انگار با سويچ خودش بازشده شايد خودت زاپاس را برداشتی و بردی خونه .

خونم به جوش آمده بود و با عصبانيت بهش گفتم :

برو آقا ! من ميدانستم که از اين امامزاده معجزی نصيب ما نميشه ! فقط به اصرار همسرم بهتون زنگ زديم . مرد ناحسابی يعنی فکر ميکنيد مردم اينقدر بيکار هستند ؟

درب حياط را بستم و به خانه برگشتم .

و بعد از اون ديگر سارقين با ما کاری نداشتند .ما هم مثل برتولت برشت کاری با اونا نداشتيم .

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانشجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدPersian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]