فرزندان كميجان , KOMIJAN


منزل
قديما
چاپار
 

یکشنبه ٧ دی ،۱۳۸٢

 

علل بروز زلزله

 

در اثر جنبش و حرکت لرزشهايی در اجسام سخت و به اصطلاح بريتيل بوجود می آيد که وقتی شدت اين لرزشها بيش از ظرفيت تحمل آن اجسام باشند َ جسم می شکند .

زمين هم با همه سنگ و خاکش و کوهها و دره هايش به مثابه همان جسم سخت است .

بنا به علل گوناگونی ممکن است در زمين لرزشها و جنبش ها و حرکاتی بوجود آيد که اين حرکات ممکن است منشاء های مختلفی داشته باشند .

آتش فشانها و حرکات درونی زمين يکی از مهمترين علت بروز جنبش های روزمينی می شوند و ممکن است هريک از اين جنبش ها دارای ريشه عميقی در اعماق زمين باشند .

در اثر اين جنبش ها و حرکات َ زمين می شکند و اين شکستگی را که ممکن است تا تمام شدن انرژی نهفته امتداد داشته باشد گسل می گويند . بناها و ساختمانهای واقع در روی گسل و اطراف آن در مقابل حرکت شکستن و پاره شدن زمين اطراف گسل قادر به مقاومت نبوده و تخريب می شوند .

اگر ما بر روی يک کاغذ مطالبی را بنويسيم و سپس با وارد کردن نيرويی آن تکه کاغذ را پاره کنيم طبيعتاٌ نوشته های ما نيز دچار پارگی و از هم گسيختگی می شند .

محل پارگی کاغذ را ميتوان مشابه گسل های روی زمين تلقی کرد .

 

 
 

Mohammad Komijani

 

 
L O G O

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجان



شجره و انساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجان



Komijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچالي



روزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديد



Persian Blog
 
[ منزل | قديما | چاپار ]