سئوال مهر ۴

اينها مواردی از نظرات دوستانی است که به اين وبلاگ آمده اند :

آيا آرامش آسماني به بم بازخواهد گشت آيا گرد يتيمي از چهره هاي خسته يتيمان پاك خواهد شد آيابر لبان خستگان و مجروحان و بازماندگان زلزله مهيب بم لبخند خواهد نشست و آيا ...... اين هم شعري زيبا از پرهام با عنوان بم خاموش در وبلاگ پرسش مهر

 mehr4.persianblog.ir

مهر ۴ با لطفی که به من داشته مرا سرافراز کرده و چند سئوال کرده است و اين هم پاسخ او : بله آرامش آسمانی به بم بازخواهد گشت . اصلاٌ آرامش آسمانی چنان اقيانوس وسيعی است که با افتادن چند نفر يا چند هزار نفر در آن هيچ موجی ايجاد نميشود .

اگر من هم بميرم عشق و زندگی ادامه دارد .

مثل اولين عروس و دامادی که سه روز پيش در بم عروسی کردند و مثل آن نوزادی که بلافاصله پس از زلزله و درست سر وقت خودش به دنيا آمد .

نهر زندگی برای هيچ حادثه ای متوقف نميشود و آن مثل قطار بزرگی است که با سرعت معينی حرکت ميکند و در هرلحظه افرادی از آن پياده ميشوند و افراد جديدی بر آن سوار می شوند .

گرد يتيمی هم از چهره های خسته و زخمی کودکان بمی بزودی پاک خواهد شد و لبخند زندگی بر صورت تمامی مردم بم خواهد نشست . به همت دولتمردانی که بازسازی شان مثل امدادشان با تاخير همراه نباشد ان شاء الله . 

/ 0 نظر / 7 بازدید