يه امتحان هوشی

 

متاسفم که اين مطلب تمام ی ها جدا نوشته شده و خواندن آن کمی دردسر دارد:

راستش برای خودم هم خواندن متن با ی جدا خيلی سخت بود و نشستم و خيلی از کلمات را درست کردم .

آيا شما در زمره دو درصد افراد باهوش در دنيا هستيد؟

پس مساله زير را حل کنيد و دريابيد در ميان افراد باهوش جهان قرار داريد يا خير!

هيچگونه کلک و حقه ای در اين مساله وجود ندارد، و تنها منطق محض می تواند شما را به جواب برساند. (موفق باشید)
۱) در خيابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد.
۲) در هر يک از اين خانه ها يک نفر با مليتی متفاوت از ديگران زندگی می کند.
۳) اين پنج صاحبخانه هر کدام نوشيدنی متفاوت می نوشند، سيگار متفاوت می کشند و حيوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند.
سئوال: کداميک از آنها در خانه، ماهی نگه می دارد؟
راهنمايی:
۱) کبوتر در خانه قرمز زندگی می کند.
۲) مرد سوئدی، يک سگ دارد.
۳) مرد دانمارکی چای می نوشد.
۴) خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفيد قرار دارد.
۵) صاحبخانه خانه سبز، قهوه می نوشد.
۶) شخصی که سيگار Pall Mall می کشد پرنده پرورش می دهد.
۷) صاحب خانه زرد، سيگار Dunhill می کشد.
۸) مردی که در خانه وسطی زندگی میکند، شير می نوشد.
۹) مرد نروژی، در اولين خانه زندگی می کند.
۱۰) مردی که سيگار Blends می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند.
۱۱) مردی که اسب نگهداری می کند، کنار مردی که سيگار Dunhill می کشد زندگی می کند.
۱۲) مردی که سیگار Blue Master می کشد، آبجو می نوشد.
۱۳) مرد آلمانی سيگار Prince می کشد.
۱۴) مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند.
۱۵) مردی که سيگار Blends می کشد همسايه ای دارد که آب می نوشد.

آلبرت انيشتن اين معما را در قرن نوزدهم ميلادی نوشت، به گفته وی ۹۸% از مردم جهان نمی توانند اين معما را حل کنند!
شماچطور؟؟؟

امتحان کنيد .

/ 2 نظر / 9 بازدید
پرويز خداخاني

هيچکدام